• VÅRE SATSINGSOMRÅDER 2014 - 2015

  16/08/2015

  ÅRSPLANEN FOR  2015 - 2016

  Planen bygger på nasjonale og lokale plan og lovverk som styrer barnehagedrift. Planens innhold bygger på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek, læring og danning legger grunnlag for allsidig utvikling. Viktige deler av vårt læringsmiljø er sosial og språklig kompetanse, samt rammeplanens 7 fagområder.

  Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil være representert samtidig i ulike temaopplegg, samt i forbindelse med hverdagsaktivitetene og våre satsingsområder.

  Ekstra fokus settes på :

  KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

  Det er ofte i naturen vi får inspirasjon til kunsten.

  Vi ønsker at barn gis mulighet til å oppleve kunst og kultur, og til selv å uttrykke seg estetisk.

  Barna skal kunne gi uttrykk for sine inntrykk. En viktig del av bildende kunst, er fargelære. Grunnfargene, rød, gul og blå som kan blandes til alle de andre fargene i regnbuen.

  RØD, ORANSJE, GUL, GRØNN, BLÅ, INDIGO OG FIOLETT

  Vi legger mest vekt p å billedkunst, tredimensjonal kunst, arkitektur og design.  

  Vi vil lære barna hvorfor vi kan se farger. Hva kommer fra " Moder Jord" og hva er menneskeskapt. Barn skaper sin egen kunst og kultur ut fra egne opplevelser. Vi er ofte på utstilling i Galleri Fjøset ved Sønsterud Gård, der vi kan studere profesjonell og amatør kunst. Vi ønsker av og til å ha direkte kontakt med en kunstner, i skrivende stund , vet vi ikke hvem dette blir. Flere har sagt at de vil stille opp.

  Se bildealbum, der våre kunstuttrykk vises fortløpende.

   

                                                       

   

  NATUR, MILJØ OG TEKNIKK

  Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i allslags vær. Naturen er en kilde til, god helse, skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til observasjoner, eksperimenter og estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Respekt for, og kjærlighet til den jorden vi bare har en av.

  Dette året har vi ekstra fokus på elementene, ild, luft, jord og vann.

  Hva mener vi med en BIOTOP ? Det er bestemte områder vi ofte      oppsøker gjennom året, der vi observerer og registrerer forandringer gjennom året. Dyr, planter og vær.

   

   

  BILDE KOMMER I UKE 9

   

  SOSIAL KOMPETANSE

  Samspillet oss imellom mennesker skal bidra til, at det er godt for alle å være i samfunnet ( ofte omtalt som danning ).

  Barnehagen skal arbeide kontinuerlig med å støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter. Personalet bør være gode rollemodeller, og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Vi prøver et nytt opplegg fra Læringsverkstedet/Hjerteprogrammet. Navnet er sukkersøtt, men programmet er er klokt og antagelig nyttig.

  KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST

  Tidlig og god språkstimulering. Språket som kommunikasjonsmiddel. Tekst omfatter både skriftlige ogmuntlige fortelinger,dikt, rim, regler, poesi, fortellinger og sanger. Gjennom hverdagsaktivitetene og temaene, bør dette fagområdet naturlig flettes inn.

  ANTALL, ROM OG FORM

  Matematikk omgir oss og angår oss hele livet. Matematikk er en naturlig og nødvendig del av barnas lek og hverdag. Inngår gjør matematisk språk, antall, tall, telling, tallrekke, resonering, form og posisjon, mønster og orden. Fagområdet bør naturlig flettes inn i temaer og i hverdagsaktivitetene.